Programa de Benestar en balnearios

Xa está pubricado no DOGA a Orde que regula o programa de Benestar en balnearios e a de Benestar a través da talasoterapia.

O programa de Benestar a través da talasoterapia, facilita que as persoas maiores accedan a establecementos que oferten talasoterapia en épocas nas que a climatoloxía non permite gozar directamente dos beneficios das augas mariñas.

Mediante este programa ofértanse un total de 362 prazas con estadías de 6 días (5 noites) en talasos de Galicia nas datas que se indican no anexo IV.

Establecimientos, prestaciones, turnos y precios de la estancia
Establecimientos Prestaciones Fechas y turnos Precio
de la plaza
Hotel Talaxo Louxo ****

Isla de A Toja. Pontevedra.

Parque marino

(60 minutos/día)

Del 12 al 17 de mayo 201,00 euros
Del 19 al 24 de mayo
Del 22 al 27 de septiembre
Del 20 al 25 de octubre
Del 27 de octubre al 1 de noviembre
Del 3 al 8 de noviembre
Del 10 al 15 de noviembre
Del 17 al 22 de noviembre
Thalasso Cantábrico ****

Alojamiento Hotel****/Restaurante

Wellness Thalasso

Viveiro. Lugo

Circuíto

(un acceso diario)

Del 12 al 17 de mayo 201,00 euros
Del 19 al 24 de mayo
Del 26 al 31 de mayo
Del 22 al 27 de septiembre
Del 27 de octubre al 1 de noviembre
Del 3 al 8 de noviembre
Del 10 al 15 de noviembre
Serán persoas beneficiarias do programa de

Benestar a través de talasoterapia aquelas que reúnan os seguintes requisitos:

 1. a) Ser maior de 60 anos ou maior de 55 e, neste caso,reunir a condición de pensionista do sistema daSeguridade Social, polos conceptos de xubilación,invalidez, viuvez ou outras pensións.
 2. b) Estar empadroado e residir nalgún concello daComunidade Autónoma de Galicia.
 3. c) Valerse por si mesmo para as actividades da vidadiaria e estar en condicións de participar noprograma, agás no caso de fillos ou fillas queacudan en calidade de acompañantes.
 4. d) Non padecer alteracións do comportamento quepoidan afectar a normal convivencia nosestablecementos, nin padecer enfermidadetransmisible con risco de contaxio.
 5. e) Carecer de contraindicación médica para arecepción dos tratamentos de talasoterapia.
 6. f ) Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

* Non se contempla ningún tipo de apoio para as  persoas que non se poidan valer por si mesmas.

A persoa solicitante poderá ir acompañada de:

O seu ou a súa cónxuxe ou, se fose o caso, a parella de feito ou persoa coa que teña unha unión estable e de convivencia con análoga relación á conxugal, sempre que cumpra os requisitos citados anteriormente, excepto o sinalado na letra a) donúmero primeiro.

 1. b) Un fillo ou filla que teña un grao de discapacidadeigual ou superior ao 33 %, sempre e cando este opoida facer sen necesidade de apoio de terceirapersoa, se poida desprazar con autonomía,comparta o cuarto coas persoas proxenitoras ecumpra os requisitos anteriores, agás o da letra a).
 1. c) Unha persoa coa que desexe participar noprograma, sempre e cando esta cumpra todos os requisitos citados anteriormente.
 1. As persoas solicitantes terán que cumprir osrequisitos establecidos na data en que remate oprazo de presentación de solicitudes.
 1. a) Estadía de 6 días, 5 noites (de domingo a venres).
 2. a) Aloxamento e manutención en réxime de pensióncompleta e en cuartos dobres, de uso compartido.

As solicitudes presentaranse, preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a tramitación destas solicitudes poderán consultarse os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

Solicitudes
 1. a) Documento nacional de identidade (DNI), ounúmero de identificación de estranxeiro (NIE), segundo proceda, relativo á persoa solicitante e, sefor o caso, á que a acompaña: cónxuxe, parella de feito ou relación análoga á conxugal, filla ou fillocon discapacidade ou outra persoa.
 1. b) Certificado de empadroamento relativo á persoasolicitante e, se for o caso, á que a acompaña: cónxuxe, parella de feito ou relación análoga áconxugal, filla ou fillo con discapacidade ou outrapersoa.
 1. c) Declaración do imposto da renda das persoasfísicas correspondente ao último período no que sepresente a solicitude ou certificado das pensiónsoutorgadas polo INSS ou pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e da acompañante, se for o caso.
 1. d) Certificado do grao de discapacidade do fillo oufilla da persoa solicitante, se o dito certificado foiexpedido pola Xunta de Galicia.

No caso de que as persoas interesadas ou acompañantes se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro habilitado no modelo de solicitude ou nos anexos II ou III, segundo proceda, e achegar os documentos acreditativos correspondentes.

En todo caso, e cando proceda, terán que xuntar os seguintes documentos:

– Copia compulsada do pasaporte, se procede, relativa á persoa solicitante e, se for o caso á que se acompaña.

– Libro de familia da persoa solicitante, no caso de que queira acudir ao programa acompañada dun fillo ou filla con discapacidade.

– Certificado das pensións non outorgadas polo INSS nin pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e da acompañante, se fose o caso.

– Certificado do grao de discapacidade do fillo ou filla da persoa solicitante, se o dito certificado non foi expedido pola Xunta de Galicia ou non estiver no poder desta.

– Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira dalgunha atención especial.

A documentación complementaria tamén se presentará preferiblemente por vía electrónica

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de un mes desde a súa publicación, ata o 2 de maio.

Valoración das solicitudes

Para a adxudicación das prazas terase en conta o baremo que figura no anexo V da orde reguladora do programa,

segundo o que se teñen en conta a idade e os ingresos económicos das persoas solicitantes.

En caso de empate daráselle prioridade ás persoas que teñan menores ingresos, seguidas das de maior idade.

Adxudicación de prazas

Para que a adxudicación de prazas sexa definitiva, as persoas ás que se lle concede a praza terán que enviar, ao lugar e no prazo que se lle indique, o documento de aceptación da praza xunto co xustificante de ter aboado o importe de reserva de praza no balneario adxudicado.

 1. b) Acceso diario ao circuíto mariño.
 2. c) Póliza colectiva de seguro turístico.
 • Consellería de Política Social

Subdirección Persoal e Prevención da Dependencia Teléfono: 981 544640, 981 546737

Información Praza da Estrela, s/n  Vigo

Redacción.

A %d blogueros les gusta esto: